فهرست زیر کشورهایی را نشان می‌دهد که بیشترین پرونده رابطه نامشروع را دارند.