به مرکز مشاوره پویان خوش آمدیدغربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 ساله


غربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 ساله

غربالگری اضطراب کودکان 5 تا 6 ساله

تاریخ تولد(Required)
آیا کودک، سرپرستی غیر از والدین دارد؟
تحصیلات پدر
تحصیلات مادر
وضعیت اشتغال پدر کودک چگونه است؟
وضعیت اشتغال مادرکودک چگونه است؟
آیا کودک یکی از نزدیکان خود را از دست داده است؟
آیا پدر و مادر کودک از هم جدا شده اند؟
ارتباط بین کودک و پدرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارتباط بین کودک و مادرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
1- برایش مشکل است که احساس نگرانی اش را متوقف کند؟(Required)
2- از اینکه کاری انجام دهد که در نزد دیگران دست وپا چلفتی به نظر برسد، نگران است؟(Required)
3- مرتبا وارسی میکند که کارهارادرست انجام داده باشد(برای مثال،در خانه یا شیر آب بسته است )؟(Required)
4- به علت نگرانی، بی قرار وناراحت است و تنش دارد؟(Required)
5- از اینکه از بزرگسالی(برای مثال،مربی پیش دبستان یامهدکودک)کمک بخواهد، میترسد؟(Required)
6- دوست ندارد بدون شما یا جایی غیر از خانه خودتان بخوابد؟(Required)
7- از بلندی (مکانهای مرتفع و بلند ) میترسد؟(Required)
8- به خاطر ترس و نگرانی در خوابیدن مشکل دارد؟(Required)
9- درطول روز دستهایش را بارها میشوید؟(Required)
10- از مکانهای بسته یا شلوغ میترسد؟(Required)
11- از ملاقات یا صحبت کردن با افراد نا آشنا میترسد؟(Required)
12- از اینکه برای پدر و مادرش اتفاق بدی بیفتد،نگران است؟(Required)
13- از رعد و برق میترسد؟(Required)
14- بیشتر روز را صرف نگرانی در مورد چیزهای مختلف میکند؟(Required)
15- از صحبت کردن،اجرای نمایش وشعرخواندن جلوی دیگران(برای مثال،گروه بچه های پیش دبستانی)میترسد.(Required)
16- نگران است،که مبادا اتفاق بدی برایش بیفتدکه دیگرشمارانبیند(برای مثال،گم یا دزدیده شود)؟(Required)
17- ازرفتن در داخل آب استخرعصبی میشود؟(Required)
18- احساس میکند برای اینکه جلوی اتفاق بدی را بگیرد باید وسایل راباترتیب وشیوه خاصی بچیند؟(Required)
19- از اینکه در مقابل دیگران کار شرم آوری انجام دهد ،نگران است؟(Required)
20- از حشرات و عنکبوت ها میترسد؟(Required)
21- افکار یا تصاویر بد و بیخودی دارد که مرتبا به ذهنش می آیند؟(Required)
22- زمانی که اورادرمهد کودک و یا پیش دبستان ترک میکنید یا پیش پرستارش گذاشته ومیروید، ناراحت و نگران میشود؟(Required)
23- از وارد شدن به گروه همسالان و شرکت در فعالیتهای آنها میترسد؟(Required)
24- از حیوانات خانگی میترسد؟(Required)
25- کابوسهایی درباره جداشدن از شما میبیند؟(Required)
26- ازتاریکی میترسد؟(Required)
27- برای اینکه جلوی اتفاق بدی را بگیردافکار خاصی را در ذهنش مرور میکند (برای مثال ،اعداد یاکلمات)؟(Required)
28- در مواقعی که ضروری به نظر نمیرسد،مرتبا از دیگران اطمینان و تایید میخواهد؟(Required)
29- کودک شما تا به حال حادثه ای بد یا ضربه آور(برای مثال، مرگ یکی از اعضای خانواده، تصادف و…) را تجربه کرده است؟(Required)

کلیه حقوق این سایت برای مرکز مشاوره پویان محفوظ می باشد.